Menu zpět
 • Vyhledávání
 • facebook
 • youtube
 • instagram
26. - 28. dubna 2019
Jihočeské fórum cestovního ruchu

Informace pro vystavovatele

Místo veletrhu:

Výstaviště České Budějovice, Pavilon T2
GPS: 48° 59' 6.9685366" N 14° 27' 36.0700893" E

Termín veletrhu:

pátek 13. a sobota 14. dubna 2018

Otevírací doba veletrhu pro veřejnost:

Pátek      13. 4.   10:00 - 18:00 hodin
Sobota   14. 4.    10:00 - 18:00 hodin

Otevírací doba veletrhu pro vystavovatele:

Středa     11. 4.     8:00 - 18:00 hodin (návoz materiálů)
Čtvrtek    12. 4.     8:00 - 18:00 hodin (návoz materiálů)
Pátek       13. 4.     9:00 - 20:00 hodin
Sobota     14. 4.     9:00 - 20:00 hodin

Uzávěrka přihlášek:

16. březen 2018

Výstavní prostory:

 • Výstavní prostor 4m² nebo individuální
 • Cena 4 900 Kč včetně DPH
 • Cena zahrnuje: pronájem výstavního stánku, stavbu expozice (montáž, údržba, demontáž), základní vybavení (informační pult, barová židle, koberec, nasvícení expozice, místo pro jednání), označení výstavní expozice a grafické zpracování od společnosti AL-SYSTÉM EXPO, s. r. o., úklid, ostrahu expozice mimo otevíracích hodin veletrhu
 • V případě že si grafiku od společnosti nebude nechávat dělat nebo jí máte z minulého roku, neposkytujeme na částku žádnou slevu

 

Všeobecné podmínky Travelfest 2018:

 1. Jihočeský kraj je pořadatelem veletrhu cestovního ruchu Travelfest 2018 (dále jen pořadatel), který se uskuteční ve dnech 13. - 14. 4. 2018 v prostorách Výstaviště České Budějovice.
 2. Pořadatel určuje tématickou náplň a zaměření veletrhu Travelfest. Pro rok 2018 je program veletrhu zaměřen na téma jižní Čechy pohodové a projekt Památky žijí.                  
 3. Doručením závazné přihlášky pořadateli a potvrzením přijetí přihlášky pořadatelem se vztah stává závazný, tj. vzniká. Pořadatel nemá povinnost nepřijetí přihlášky vystavovatele zdůvodňovat.
 4. Závaznou přihláškou vystavovatel stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými podmínkami Travelfest 2018 a souhlasí s nimi v celém znění.
 5. Závaznou přihláškou na sebe přejímá vystavovatel povinnost řídit se platnými právními předpisy a zároveň se zavazuje plnit všechny závazky vyplývající z jeho účasti.
 6. Pořadatel pronajímá výstavní plochu a expozici specifikovanou v závazné přihlášce, přiděluje ji vystavovatelům. V rámci možností přitom bere v úvahu požadavky vystavovatelů. Konečné rozmístění expozic určuje pořadatel veletrhu.
 7. Vystavovatel nemůže výstavní plochu a expozici přenechat jiné osobě.
 8. Je zakázáno dělat reklamu firmám/osobám nezúčastněným na veletrhu bez povolení pořadatele.
 9. Vystavovatel může propagovat svoji firmu/činnost zdarma prostřednictvím roll-upů, muších křídel, plakátů a dalších prostředků ve výstavní hale po domluvě s pořadatelem.
 10. Vzhledem k jednotnému grafickému a architektonickému ztvárnění celého veletrhu Travelfest 2018, podléhá jakékoliv vybavení a požadavky vystavovatelů nad rámec vybavení jedné expozice zahrnutého v realizační ceně schválení ze strany pořadatele. To se týká i vlastní grafiky, samostojných bannerů, bigpointů apod.
 11. Vystavovatelé nejsou oprávněni používat vznětlivé a snadno hořlavé látky, otevřený oheň, pec nebo troubu v pronajaté expozici, pokud to předem neprojednají s pořadatelem.
 12. Vystavovatel se zavazuje mít řádně připravenou svoji výstavní expozici před zahájením veletrhu.
 13. Vystavovatel musí udržovat svoji výstavní plochu a expozici v čistotě a pořádku.
 14. Obecně platí, že vystavovatelé nesmí žádným způsobem obtěžovat ostatní vystavovatele nebo návštěvníky. Pokud se tak stane, příslušné kroky k nápravě podniká pořadatel dle vlastního uvážení.
 15. Vystavovatel může propagovat svoje zboží pouze na svojí výstavní ploše a expozici.
 16. Vystavovatelé jsou povinni zajistit osobní přítomnost svého zástupce ve výstavních expozicích po celou dobu otevíracích hodin veletrhu a mít svoji expozici přístupnou návštěvníkům po celou dobu konání veletrhu od pátku do soboty!
 17. Účast na veletrhu je zcela na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit pořadatele zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škody vzniklé jako důsledek účasti vystavovatele na veletrhu Travelfest 2018.
 18. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty, zničení nebo poškození nebo jeho následky u exponátů a zařízení výstavní plochy a expozice, jakož i za poškození nebo následky u osob během jejich pobytu na výstavišti, tj. vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku a zdraví ostatních účastníků, návštěvníků a pořadatele a je povinen nahradit všechny škody v plné výši.
 19. Před opuštěním pronajaté výstavní expozice po oficiálním ukončení veletrhu jsou vystavovatelé povinni uvést tento prostor do původního stavu. V případě jakéhokoliv poškození pronajaté výstavní expozice nebo plochy vystavovatel odpovídá za škodu.
 20. Pořadatel určuje čas, kdy musí být dokončena likvidace výstavních expozic.
 21. Realizační cena musí být uhrazena dle stanoveného termínu na faktuře.
 22. Vystavovatel může tuto závaznou přihlášku kdykoli bez důvodu zrušit. Při zrušení Závazné přihlášky Travelfest 2018, se ve prospěch pořadatele sjednávají tyto storno poplatky: do 10.03.2018 50% z realizační ceny; od 10.03.2018 do 13.04.2018, tj. do dne zahájení veletrhu 100 % z realizační ceny.
 23. Úhrada stornopoplatků proběhne tak, že pořadatel vyúčtuje vystavovateli poměrnou část realizační ceny.
 24. Pořadatel neodpovídá za obsah nebo pravdivost informací poskytnutých vystavovatelem.
 25. Vystavovatel odpovídá za dodržování bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů.
 26. Vystavovatel nesmí propagovat předměty nebo služby omezující lidská práva nebo narušující morálku, jinak odpovídá za způsobenou škodu.
 27. Vystavovatel nesmí podporovat nebo propagovat politické strany nebo hnutí.
 28. Vystavovatel se nesmí dopouštět jednání poškozující dobré jméno pořadatele.
 29. Vystavovatel zodpovídá za dodržování práv duševního vlastnictví třetích osob a za způsobenou škodu.
 30. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody.
 31. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit všeobecné podmínky.


Doručovací adresa:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
B. Němcové 12/2
P.O.Box 80
České Budějovice CZ 370 80
Telefon: +420 387 201 283
E-mail: info@jccr.cz

Fakturační údaje:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice CZ 370 76
IČ: 720 53 127
DIČ: CZ 720 53 127
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. České Budějovice
Číslo účtu: 234229051/0300

Konaktní osoby:
Klára Kaštylová: realizace expozic, příjem přihlášek, komunikace s vystavovateli
tel.: +420 607 032 095, e-mail: kastylova@jccr.cz

Petra Štíchová: odborné dotazy
tel.: +420 727 938 291, e-mail: stichova@jccr.cz

Zorka Marková: účetnictví, fakturace
tel.: +420 724 148 248, e-mail: markova@jccr.cz

Aktuálně

 • SOUTĚŽ - 1. MÍSTO

  25.04. 2018

  1. místo - Poukaz na 10 000 Kč od CK RS TOUR

 • SOUTĚŽ - 2. místo

  25.04. 2018

  2. místo - Zájezd od CK OSVĚTA HOŘOVICE

 • SOUTĚŽ - 3. místo

  25.04. 2018

  3. místo - dárková taška Jižní Čechy pohodové

 • Všechny aktuality
Všechny aktuality

Přihlaste se k odběru newsletteru, ať Vám nic neunikne