Menu zpět
 • Vyhledávání
 • facebook
 • youtube
 • instagram
 
Jihočeské fórum cestovního ruchu

Informace pro vystavovatele

Výstavní prostory:

 • Výstavní prostor 6m² nebo individuální

 • Cena 5 900 Kč bez DPH (7 139 Kč vč. DPH)

 • Balíček „smart exhibitor“ - Vystavovatelský sektor + 2x vstupenka na konferenci za 7 500 Kč bez DPH (9 075 Kč vč. DPH)

* Cena zahrnuje: pronájem výstavního stánku, stavbu expozice (montáž, údržba, demontáž), základní vybavení (informační pult, barová židle, koberec, nasvícení expozice, místo pro jednání), úklid, ostrahu expozice mimo otevíracích hodin veletrhu

* Cena nezahrnuje: označení výstavní expozice a grafické zpracování. V případě, že máte grafiku zpracovanou z loňských let, je nutné tuto skutečnost nahlásit zpracovateli grafiky.

REGISTRACE 

Nákres stánku:

Místo veletrhu:

Výstaviště České Budějovice, Pavilon T1, T2
GPS: 48° 59' 6.9685366" N 14° 27' 36.0700893" E

Termín veletrhu:

pátek 24. až neděle 26. dubna 2020

 

Pořadatel
Doručovací adresa:

Jihočeská centrála cestovního ruchu
B. Němcové 1824/8
České Budějovice CZ 370 01
Telefon: +420 387 201 283
E-mail: info@jccr.cz

Fakturační údaje:

Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice CZ 370 76
IČ: 720 53 127
DIČ: CZ 720 53 127
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. České Budějovice
Číslo účtu: 234229051/0300

 

Všeobecné podmínky Travelfest 2020:

1. Jihočeská centrála cestovního ruchu je pořadatelem veletrhu cestovního ruchu Travelfest 2020 (dále jen pořadatel), který se uskuteční ve dnech 24.-26.4. 2020 v prostorách Výstaviště České Budějovice (pavilony T1, T2, Z).

2. Pořadatel určuje tématickou náplň a zaměření veletrhu Travelfest. Pro rok 2020 je program veletrhu zaměřen na téma Jižní Čechy opravdová láska.

3. Doručením závazné přihlášky pořadateli a potvrzením přijetí přihlášky pořadatelem se vztah stává závazný, tj. vzniká. Pořadatel nemá povinnost nepřijetí přihlášky vystavovatele zdůvodňovat.

4. Závaznou přihláškou vystavovatel stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými podmínkami Travelfest 2020 a souhlasí s nimi v celém znění.

5. Závaznou přihláškou na sebe přejímá vystavovatel povinnost řídit se platnými právními předpisy a zároveň se zavazuje plnit všechny závazky vyplývající z jeho účasti.

6. Pořadatel pronajímá výstavní plochu a expozici specifikovanou v závazné přihlášce, přiděluje ji vystavovatelům. V rámci možností přitom bere v úvahu požadavky vystavovatelů. Konečné rozmístění expozic určuje pořadatel veletrhu.

7. Vystavovatel nemůže výstavní plochu a expozici přenechat jiné osobě.

8. Je zakázáno dělat reklamu firmám/osobám nezúčastněným na veletrhu bez povolení pořadatele.

9. Vystavovatel může propagovat svoji firmu/činnost zdarma prostřednictvím roll-upů, muších křídel, plakátů a dalších prostředků ve výstavní hale po domluvě s pořadatelem.

10. Vzhledem k jednotnému grafickému a architektonickému ztvárnění celého veletrhu Travelfest 2020, podléhá jakékoliv vybavení a požadavky vystavovatelů nad rámec vybavení jedné expozice zahrnutého v realizační ceně schválení ze strany pořadatele. To se týká i vlastní grafiky, samostojných bannerů, bigpointů apod.

11. Vystavovatelé nejsou oprávněni používat vznětlivé a snadno hořlavé látky, otevřený oheň, pec nebo troubu v pronajaté expozici, pokud to předem neprojednají s pořadatelem.

12. Vystavovatel se zavazuje mít řádně připravenou svoji výstavní expozici před zahájením veletrhu.

13. Vystavovatel musí udržovat svoji výstavní plochu a expozici v čistotě a pořádku.

14. Obecně platí, že vystavovatelé nesmí žádným způsobem obtěžovat ostatní vystavovatele nebo návštěvníky. Pokud se tak stane, příslušné kroky k nápravě podniká pořadatel dle vlastního uvážení.

15. Vystavovatel může propagovat svoje zboží pouze na svojí výstavní ploše a expozici.

16. Vystavovatelé jsou povinni zajistit osobní přítomnost svého zástupce ve výstavních expozicích po celou dobu otevíracích hodin veletrhu a mít svoji expozici přístupnou návštěvníkům po celou dobu konání veletrhu od pátku do neděle!

17. Účast na veletrhu je zcela na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit pořadatele zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škody vzniklé jako důsledek účasti vystavovatele na veletrhu Travelfest 2020.

18. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty, zničení nebo poškození nebo jeho následky u exponátů a zařízení výstavní plochy a expozice, jakož i za poškození nebo následky u osob během jejich pobytu na výstavišti, tj. vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku a zdraví ostatních účastníků, návštěvníků a pořadatele a je povinen nahradit všechny škody v plné výši.

19. Před opuštěním pronajaté výstavní expozice po oficiálním ukončení veletrhu jsou vystavovatelé povinni uvést tento prostor do původního stavu. V případě jakéhokoliv poškození pronajaté výstavní expozice nebo plochy vystavovatel odpovídá za škodu.

20. Pořadatel určuje čas, kdy musí být dokončena likvidace výstavních expozic.

21. Realizační cena musí být uhrazena dle stanoveného termínu na faktuře.

22. Vystavovatel může tuto závaznou přihlášku kdykoli bez důvodu zrušit. Při zrušení Závazné přihlášky Travelfest 2020 se ve prospěch pořadatele sjednávají tyto storno poplatky:

do 14.03.2020 50% z realizační ceny;

od 15.03.2020 do 24.04.2020, tj. do dne zahájení veletrhu 100 % z realizační ceny.

23. Úhrada stornopoplatků proběhne tak, že pořadatel vyúčtuje vystavovateli poměrnou část realizační ceny.

24. Pořadatel neodpovídá za obsah nebo pravdivost informací poskytnutých vystavovatelem.

25. Vystavovatel odpovídá za dodržování bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů.

26. Vystavovatel nesmí propagovat předměty nebo služby omezující lidská práva nebo narušující morálku, jinak odpovídá za způsobenou škodu.

27. Vystavovatel nesmí podporovat nebo propagovat politické strany nebo hnutí.

28. Vystavovatel se nesmí dopouštět jednání poškozující dobré jméno pořadatele.

29. Vystavovatel zodpovídá za dodržování práv duševního vlastnictví třetích osob a za způsobenou škodu.

30. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody.

31. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit všeobecné podmínky.

Aktuálně

 • Travelfest 2021 zrušen!

  13.01. 2021

  Letošní ročník festivalu cestovního ruchu a gastronomických zážitků je zrušen. Budeme se na Vás těšit v příštím roce!

 • Travelfest 2020 nebude!

  14.04. 2020

  Letošní ročník festivalu cestovního ruchu a gastronomických zážitků je zrušen. Budeme se na Vás těšit v příštím roce!

 • Pozvánka na Travel ❤ Gastro

  21.02. 2020

  Přijměte pozvánku na festival cestovního ruchu a gastronomických zážitků...

 • Všechny aktuality
Všechny aktuality